Arxiu Històric Provincial a Castelló

Es projecten les instal·lacions d’un edifici a Castelló  per albergar l’Arxiu Històric Provincial que cconsta de planta baixa i 4 plantes.

A la planta baixa s’ubicaran les oficines  les oficines i l’atenció al públic i a la resta de l’edifici es recollirà i conservarà el fons documental històric de la Provincia de Castelló.

Per aquest motiu, el disseny de les instal·lacions interiors s’executarà per aconseguir unes condiciones òptimes de confort, gestió energètica i de manteniment de l’edifici amb la temperatura i humitat adeqüades.

A les instal·laciones de l’espai exterior també s’han tingut en compte aquestes premisses i s’instal·larà un aljud que recollirà les aigües pluvials provinents de la coberta que s’aprofitaran pel rec de les zones verdes  proporcionant un elevat estalvi d’aigua.