Després d’haver fet una molt bona proposta per una nova promoció d’habitatges al carrer Viladomat nº142 de la ciutat de Barcelona, l’enginyería K2 Consulting, formant equip amb l’arquitecte Esteve Puigdangolas, ha quedat en segona posició a la classificació final.
Per al concurs s’han desenvolupat estudis de comportament tèrmic de l’edifici proposat amb el programa Energy Plus.
A continuació mostrem els punts forts de la proposta:
INNOVACIÓ
- Sistema de renovació d’aire interior als habitatges amb aportació mecànica d’aire temperat de l’atri (instal∙lació comunitària de baix consum i baix manteniment) amb un suport energètic de plaques fotovoltaiques, per tal d’aconseguir un balanç energètic zero.
- Pati‐atri cobert amb lluernari de plaques fotovoltaïques amb sistema d’obertura motoritzat, permet el control tèrmic:
1. Reduir pèrdues tèrmiques a l’hivern amb el tancament del pati (estalvi energètic: es redueixen les pèrdues energètiques dels tancaments que donen al pati, al tenir aquest una temperatura major que l’exterior),
2. afavorir la ventilació creuada del pati i dels habitatges a l’estiu (xemeneia solar que afavoreix el flux per ventilació creuada nocturna; refredament gratuït dels habitatges, millora confort).
3. L’atri temperat de l’hivern permet l’aportació d’aire pre‐escalfat a l’interior dels habitatges.
SOSTENIBILITAT / EFICIÈNCIA
La proposta busca afavorir l’arquitectura passiva a partir de la configuració geomètrica de l’edifici i dels seus espais per aconseguir amb les energies netes el màxim confort, i afavorint una consciència dels usuaris a partir de la complicitat del sistema: protecció solar, ventilació, galería captadora, detectors de presència, cap fotovoltaic visible al sostre del pati,….
- Estudi de simulació de forma en front la incidència solar; coherència en la situació de les estances. Aprofitament de la llum natural i reducció de consums.
- Estudi de % d’obertures en relació a les demandes anuals tèrmiques. Optimitzar tamany de les obertures mitjançant simulació –òptima il∙luminació natural.
- Control condicions tèrmiques: inèrcia tèrmica a l’interior (forjats i parets divisòries habitatges), increment del gruix del aïllament normatiu per reduir demanda energètica / proteccions solars a les orientacions a ponent (passeres pati, espai exterior tipus balcó, protecció solar tèxtil / protecció solar Centre Cívic amb gelosia.
- Galeria captadora: consciència social de l’estalvi amb la configuració d’espais d’ús quotidià (galeria oberta amb protecció solar a l’estiu, i galeria amb doble tancament de vidre a l’hivern que aporta un preescalfament gratuït als habitatges, mitjançant un senzill sistema de reixetes es permet la circulació d’aire entre l’habitatge i la terrassa per convecció natural; a més, aquesta cambra d’aire calent fa la funció d’aïllament termo‐actiu, reduïnt les pèrdues energètiques.
- Bona orientació de vistes i grans obertures, un habitatge amb confort espaial millora les sensacions i les condicions dels usuaris.
- Definició d’un hort urbà a la coberta. Millora aïllament tèrmic amb el conseqüent estalvi energètic.
- Recuperació aigües pluvials en aljub per reg o cisternes WC.
SISTEMES D’INSTAL∙LACIONS
Es plantegen unes instal∙lacions per a un edifici que es basa en una arquitectura passiva, i per tant les solucions busquen sistemes passius, de fàcil manteniment i de molt baix cost d’explotació. L’edifici precisa molt poca energia per al seu funcionament, i els càlculs efectuats demostren uns nivells de confort acceptables mitjançant les solucions passives.
S’ha dissenyat un sistema de ventilació dels habitatges per complir el CTE que serà mitjançant equips recuperadors d’energia de doble flux, que es situaran a la coberta de l’edifici i que treballaran amb l’aire escalfat del pati central, per tal d’optimitzar el rendiment global. Com a plus, es tindrà un conjunt de bateries d’expansió directa a la sortida de cada recuperador (un per façana) accionades per dues bombes de calor.
Es preveu que l’energia per a accionar aquestes bombes de calor d’alta eficiència provindrà del camp de captadors solars fotovoltaics, de 17 kW de potència.
El sistema de ventilació permetrà un atemperament de tots els habitatges i només serà necessari posar en marxa els equips de calefacció auxiliars dels pisos en els dies punta. Per a tal efecte es contempla una solució basada en aerotèrmia per a cobrir les necessitats puntuals de fred i de calor, però es preveu que serà un sistema de recolzament.
- Reducció consum elèctric: A l’interior dels habitatges, i a les zones comuns es contempla tot l’enllumenat amb sistemes de LED, i amb detecció de presència (desconnectable als habitatges), que suposa una reducció complementària de consum elèctric.
Tant l’escala com els espais de circulacions tindran llum natural durant el dia. Els ascensors es proposen regeneradors d’energia elèctrica, amb un estalvi energètic de fins a un 70% respecte els ascensors convencionals.
- La producció d’ACS es planteja amb un sistema de captació solar tèrmica i una distribució cap a termos acumuladors per a cada habitatge.
- La instal∙lació fotovoltaica s’ha plantejat sobre vidre laminat, que s’integrarà a la claraboia de l’atri i que s’orientarà per a la millor inclinació a l’estiu (lames obertes ‐30º amb horitzontal) i a l’hivern (lames tancades‐50º). L’efecte hivernacle del pati es conjuga perfectament per a aconseguir el doble efecte també amb la orientació solar.
RACIONALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU
- Racionalitat estructural, estructura semi‐industrialitzada de grans llums (plaques alveolars de 8.15m i pòrtics de formigó cada 5.15m) per resoldre mixtura d’usos: habitatge, equipament (grans sales) i aparcament. Permet la flexibilitat en els canvis dús.
- Construcció en sec, prioritzar la posta en obra de materials en sec, inclòs sistema de façana, per minimitzar residus en obra, i construcció amb materials de proximitat (reduir emissions, transports),…
- Façana ventilada tot i que per qüestions tècniques i econòmiques es pot plantejar una façana convencional amb acabat monocapa.
- Protecció solar amb gelosia ceràmica a planta baixa i altell.
- Persianes motoritzades a tots els habitatges.

Posts relacionats